ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Chú ý: Tên đăng nhập là Mã số sinh viên, Mật khẩu là Ngày tháng năm sinh dạng ddmmyy (ví dụ: ngày sinh là 10/06/1989, mật khẩu sẽ là 100689)
Sau khi đăng nhập, sinh viên phải đổi mật khẩu trước khi thực hiện khảo sát